www.derlarrubiz.com

เวบไซต์ การเขียนโปรแกรมภาษ Python

คลิกที่นี่

กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่

       เวบลิ้งค์:
                เวบไซต์นี้จะเป็นเวบไซด์ที่มีการเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษาPython ในระบบคอมพิวเตอร์
       ข้อบ่งชี้:
                วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้จริงถึงคำสั่งในการเขียนโปรแกรมภาษา Python
                    มีตัวอย่าง ผลลัพธ์ ที่ได้จากการเขียนโปรแกรม ให้เห็นบนหน้าจอภาพแสดงผลได้ทันที
                    วิธีการในการเรียงประโยคคำสั่ง 
                ความหมายของคำสั่งต่างๆ
                การรับตัวแปร หรือการกำหนด ค่าคงที่ ให้กับชื่อ หรือ ค่าเฉพาะของสรรพสิ่งของเช่น สีของผลไม้
                การเปรียบเทียบ หรือ เงื่อนไขการตัดสินใจ ใช่ หรือ ไม่ใช่ (yes / no)เป็นต้น
                การแสดงผลที่หน้าจอภาพแสดงผล
                การคำนวณ ทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 
                ข้อความ การกระทำกับข้อความ ในการสื่อสารเชื่อมต่อ (interface) ระหว่างเครื่องจักรกล (Machine) กับมนุษย์ (Human) แสดงผลทางหน้าจอ
                ที่เรียกว่า Man Machine Interface (MMI)
                การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ในส่วนของการควบคุมการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม
                และอื่น ๆ อันหมายรวมถึงวิธีการทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์
แนะนำเว็บไซต์ที่น่าเรียนรู้คำสั่งPyThon และมีผลในการปฏิบัติที่เป็นผลลัพธ์จากการเขียนโปรแกรมในแต่ละหัวข้อด้วย ชื่อเว็บไซต์ www.w3schools.comกดคลิกที่ชื่อแล้วเข้าไปเรียนรู้Python กันครับ
ในส่วนของการฟังLacture ที่ YouTube มีหลายอาจารย์ทำคลิปให้ชม จะขอยกตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ตัวอย่างเช่น
1.)สำนัก Zinglecodeสอนการเขียน Python โดยใช้ opensource software IDE ชื่อ PyCharm ตามไปเรียนกันนะครับ ที่ PyCharm/JustPythonไปกันครับ
ในการจะเขียนโปรแกรม ก่อนเขียน จะสอนการลงโปรแกรม Python โดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://python.org เมื่อเข้าได้ให้ ดาวน์โหลด(download) สิ่งที่จะดาวน์โหลดมี 2 ไฟล์ คือ 1.Python 3 เลือกระบบปฏิบัติการ windows 
 และ2.โปรแกรม IDE ชื่อ PyChame โปรแกรมPyCharm นี้อยู่ในเครือ Jetbrains ให้ไปดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมในเว็บไซต์ที่ชื่อ https://www.jetbrains.com ให้เลือก เมนู Tools และเลือกรายการ ToolBox App เมื่อดาวน์โหลด
จะได้ ไฟล์ มาปรากฎใน โฟลเดอร์ Download ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ชื่อ ไฟล์ Jetbrains-toolbox-1.16.6319.dmg และของไพธอน ชื่อไฟล์ python-3.8.2-xxxx.pkg ไฟล์ไพธอนให้กดติดตั้ง (Installation)  
ส่วนของไฟล์ Jetbrain tool box ให้วางไอคอน เม้าส์ทาบแล้วกดลากไป วางที่ โฟลเดอร์โปรแกรม ที่ต้องสร้างในวินโดส์โฟลเดอร์ Program files แล้ววางที่ลากมาลงไปจะมีหลายไฟล์ในนั้น (ให้ดู คลิปวิดีโอแล้วทำตามที่อาจารย์สอน)

รูป PyCharm เป็น IDE ทำหน้าที่ เท็กซ์ เอดิเตอร์, แปลง, แปล และ Runโปรแกรมภาษ Python


รูป Visual Studio Code เป็น IDE ทำหน้าที่ เท็กซ์ เอดิเตอร์, แปลง, แปล และ Runโปรแกรมภาษ Python

2.)สำนัก อาจารย์_____สอนการเขียน Python โดยใช้ opensource software IDE ชื่อVisual Studio Code ตามไปเรียนกันนะครับ ที่ เขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น [Phase1] ไปกันครับ 3.)สำนัก FreeCodeCamp.orgสอนการเขียนโค้ด ระบบอัจฉริยะ openCV ด้านภาพ วิดีโอ การปรับเปลี่ยนภาพ ฯ ตามไปเรียนกันนะครับ ที่ OpenCV Course - Full Tutorial with Pythonไปกันครับ https://www.youtube.com/watch?v=oXlwWbU8l2o&t=997s
  
      การเรียนรู้ในเวบไซต์นี้:
             เป็นการเรียนรู้ คำสั่งในโปรแกรมภาษา Python

กลับไปด้านบน

คลิกที่นี่


กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่