www.derlarrubiz.com

ความเรียงเรื่อง นิวรณ์

กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่

		 
	วันนี้ 
นิวรณ์ 5
คำว่า นิวรณ์ เป็นคำจากภาษาบาลี ซึ่งมีมา อันเกิดแต่ พระพุทธศาสนา อันองค์ศาสดาพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้คำสอนไว้ดังที่จะได้นำมาเสอนเป็นบทความมีหลักอยู่ว่า
นิวรณ์นี้เป็นเหมือนไม้กั้น เป็นเครื่องมือในการขัดขวาง หรือไม่เปิดช่อง ไม่เปิดทางให้ ไม่เปิดโอกาส ลักษณะกีดขวางอันความดี ปิดกั้นความงาม เป็นอุปสรรค์ ไมให้ใจเข้าถึงความดี
พิจารณา ไปในทางน้อมนำจิตใจผู้ปฏิบัติธรรม ไม่ให้บรรลุธรรม คือทำให้เลิกล้มความตั้งใจไปเสียจากธรรม นั้นเสียเอง
มีเหตุอันใดในนิวรณ์ 5 ดังจะได้ให้คำบรรยายให้เห็นภาพพอสังเขปดังนี้
1.) กามฉันทะ อันได้แก่ความพึงพอใจ ติดใจ หลงใหล ได้ปลื้ม ใฝ่ฝัน ในอารมณ์ ในกาม ในโลกีย์  เปรียบไปได้ดัง คนที่กำลังหลับอยู่ ฉันนั้น
2.)พยาบาท เป็นความไม่พึงพอใจ อันเกิดจากความไม่สมปรารถนา ไม่สมหวังดั่งที่ได้ตั้งใจไว้  ในโลกีย์สมบัติทั้งปวง ดุจดังคนที่ถูทัณฑ์ ทรมานอยู่
3.)ถีนมิทธะ ความเกรียจคร้าน ความท้อแท้  อ่อนแอ หมดอาลัย ไร้กำลังกาย ไร้กำลังใจ ไม่ฮึกเหิม
4.)อุทธัจจะกุกกุจจะ ความคิดซัดส่าย เปลี่ยนเรื่องไป สลับไปสลับมา ตลอดเวลา ไม่สงบนิ่งอยู่ในความคิดใดใด
5.) วิจิกิจฉา  ความไม่แน่ใจ ความลังเล สงสัย กังวล กล้า ๆ กลัว ๆ ไม่เต็มที่ ไม่มั่นใจ

วิธีในการแก้ไข ป้องกัน ระงับเหตุแห่ง นิวรณ์ 5 มีองค์ประกอบ แห่งกรรมฐาน พอที่จะบรรยายได้ดังนี้
1.)กามฉันทะ ให้ภาวนาคาถา กายคตาสติ อสุภะ10  อาหาเรปฏิกูลสัญญา เพื่อทำลาย ความอยากในกาม เสีย
2.)พยาบาท ให้ภาวนา อัปมัญญา หรือพรหมวิหาร 4 วรรณกสิน 4 ให้ผลในทางเพิ่มเมตตา
3.)ถีนมิทธะให้ภาวนา   อนุสสติ 7 อันมี พุทธานุสสติ  ธัมมานุสสติ สังฆา นุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ และอาโลกสัญญา (แสงสว่างเป็นอารมณ์)
4.)อุทธัจจะกุกกุจจะ ให้ภาวนา กสิน 6คือ ปฐวีกสิน  อาโปกสิน วาโยกสิน เตโชกสิน อากาสกสิน อาโลก กสิน เพื่อเพิ่มกำลังสมาธิ
5.)วิจิกิจฉา ให้ภาวนา จตุตธาตุววัตถาน (พิจารณา ธาตุ 4) อานาปานสติ มรณานุสสติ เพื่อละความสงสัย

เชิงอรรถ
ภาวนา มี 2 ภาวนา คือ สุภะ   และ อสุภะ หมายความว่าอย่างไรเล่า ระหว่าง สุภะ และ อสุภะ
ความว่า อันคำว่า "สุภะ" นั้น มุ่งเน้นความสะอาดสดใส เช่นการกำหนดศูนย์กลางกายว่าเป็นแก้วใส หรือมีดวงแก้วใสสว่างในศูนย์กลางกายเนื้อ
ความว่า "อสุภะ" มุ่งเน้น ถึงความเน่าเปลื่อยผุพัง ไม่ดีไม่งาน ไม่น่ายินดี เช่น การนึกภาพของตัวเรา หากตายลงไปเมื่อผ่าน 7 วันร่างกายนี้ก็จะเน่าเปลื่อยไป เน่าเหม็น