www.derlarrubiz.com

บทความไคเซ็น

กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่

           ไคเซ็น
	
           ไคเซ็นคือการปรับปรุงอย่างไม่หยุดยั้ง
           โดยคุณ Mr.Masaaki Imai ความหมาย คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
           ใช้ได้ตั้งแต่ชิวิตปัจเจกบุคคล สังคมและชีวิตการทำงานซึ่งเมื่อนำมาประยุกต์
           ในสถานที่ทำงาน หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันทุกคน 
           ตั้งแต่ระดับพนักงานเจ้าหน้าที่ถึงท่านผู้บริหาร
           KAIZEN ประกอบด้วยคำสองคำ คือ การปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลง
           
                ทำอย่างไรในการปรับปรุง:
 
                การปรับปรุงมีพื้นฐานจากการทำ 5 ส คือ1.สะสาง ,2.สะดวก ,3.สะอาด ,4.สุขลักษณะ 
           ,5.สร้างเสริมนิสัย  การทำ 5 ส แบบมีขั้นตอน มีบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ในทุก ๆเดือนมีประเมินผลฯ
                ก่อนทำก็มีการแถลงนโยบายจากท่านประธานบริษัทฯ แล้วเขาเรียกว่า kick off เป็นการประกาศเริ่มต้น
           การทำกิจกรรมอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานและเพื่อตัดสินรางวัล
           รวมถึงการตรวจประเมินการทำไคเซ็นเป็นระยะๆ ทุกเดือน ๆ 
                ต้องมีการกำหนดรางวัลที่1 ,รางวัลที่2 ,รางวัลที่ 3 ,รางวัลชมเชย เพื่อเป็นแรงจูงใจ
                
                ในการทำจะจัดกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆ
           มีการดำเนินการทั้งโครงการเล็ก ๆ จนถึงโครงการขนาดใหญ่ระยะเวลาอาจเร็วหรือ อาจมีแผนการ
           ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 เดือน หรือ 1 ปี

           เป้าหมาย ก็มีอยู่หลายด้าน เช่น การทำงานเป็นหมู่คณะ , ผลได้มาซึ่งการลดการสูญเสีย, การเพื่ม
           ผลผลิตต่อต้นทุน ให้มีอัตราสูงขึ้น ,การสร้างคุณภาพ, การลดต้นทุนของการผลิต
           การสร้างคุณภาพของบุคคลากร ซึ่งเป็น เป้าหมายรวมคือให้ขายสินค้าได้และองค์กร อยู่รอด
           มีผลกำไรซึ่งท้ายสุดจะเป็นความพึงพอใจ ทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อสินค้า
                การรายงานไคเซ็น จัดให้มีการประชุมเพื่อการให้รางวัลประจำทุกเดีอนสำหรับไคเซ็นที่ทำ
           ประสบผลสำเร็จในเดือนนั้นๆ และกรณีโครงการที่มีเนื้อหารายละเอียดจำนวนมากอาจให้มีการเปิด
           ประชุมรายงานผลความคืบหน้าของโครงการ
                ก่อนทำต้องมีการบันทึกและถ่ายภาพเก็บไว้
                เมื่อทำเสร็จก็ให้บันทึกผลและถ่ายภาพเก็บไว้
                นำรูปที่ได้มาติดในกระดาษใบเดียวกัน เปรียบเที่ยบก่อนทำกับหลังทำ
                และอธิบายว่าก่อนทำเกิดอะไรขึ้นบ้าง และหลังทำแล้วมีผลดีอะไรบ้าง
                สรุปสาระผลที่ได้จากการทำไคเซ็น ในครั้งนั้น ๆ

                มีหัวข้อไคเซ็น 10 หัวข้อที่จะเป็นแนวคิดจากบทความที่นำมาประกอบดังข้อความข้างล่างนี้คือ:
         BASIC TIPS FOR KAIZEN ACTIVITIES 10 ประการ
                      1. ละเลยความคิดแบบอนุรักษ์นิยม
                      2.ให้คิดว่าจะทำมันอย่างไร แทนที่จะคิดว่าฉันทำไม่ได้
                      3.อย่าหาข้ออ้างให้ต้วเอง แต่ให้ลงมือทำทันที
                      4.อย่ามองหาความสมบูรณ์แบบ แต่ให้ลงมือทำทันทีแม้จะบรรลุเป้าหมายเพียง 50 %
                      5.แก้ไขทันที ถ้าทำผิดพลาด
                      6.อย่าใช้เงินเพื่อ Kaizen แต่ให้ใช้ภูมิปัญญาของเรา
                      7.ความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อเผชิญอุปสรรค
                      8.ถามคำถามว่า " ทำไม ,ทำไม......." 5ครั้ง และพยายามค้นหาสาเหตุของหัวข้อนั้นๆ
                      9.ถามผู้รู้ 10 คนดีกว่าหาจากตัวเราเองคนเดียว
	     10.ความคิดเรื่องไคเซ็น(Kaizen) ไม่มีจบสิ้น
10.ความคิดเรื่องไคเซ็น(Kaizen) ไม่มีจบสิ้น