www.derlarrubiz.com

บทความ รายละเอียดยา

พลิกกลับไปหนึ่งหน้า

คลิกที่นี่

 	ยา ไทลินอล (Tylenol 500)
	ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้
	พาราเซตามอล
	500 มก.
	paracetamol 500 mg.

	Paracetamol	500 mg.
	สรรคุณ 		ลดไข้  บรรเทาปวด
	ขนาดและวิธีใช้	รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 4 ครั้ง
			ผู้ใหญ่		รับประทานครั้งละ	1   -  2  เม็ด
			เด็ก  6 -  12 ปี	รับประทานครั้งละ	1/2 -  1  เม็ด
	คำเตือน		1. ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่ระบุไว้บนฉลากยาหรือเอกสารกำกับยาจะทำให้เป็นพิษ
			  ต่อตับไต และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
			2.ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับ ตับ และ ไต ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยานี้
			3.ห้ามใช้สำหรับรักษาอาการปวดเมื่อย เนื่องจากการทำงานหนัก
	การเก็บรักษา	เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
	ขนาดบรรจุ		แผงพลาสติกละ 4 และ 10 เม็ด
			ขวด ขวดละ   100 เม็ด
	ผลิตโดย		OLIC(Thailand) Limited
			ayudhaya thailand
	จำหน่ายโดย		Jannsen cilag LTD.
	ภายไต้ลิขสิทธิ์ของ	McNeil- PPC INC
			FORT Washington PA 19034 U.S.A.
			Reg No.	1A 892/42
			991-12-325
								ยาสามัญประจำบ้าน

       
		คลิกที่นี่


กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่