www.derlarrubiz.com

บทความ ศาสนาพุทธ

กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่

            
		ศาสนาพุทธ
          รูปธรรม สิ่งที่จับต้องได้ของศาสนามีดังนี้
          1.มี พระพุทธ
          2.มี พระธรรม
          3.มี พระภิกษุสงฆ์
          4.มี การปฏิบัติธรรมต่าง ๆ
          5.มี เครื่องนุ่งห่มที่มีรูปแบบ
          6.มี บาตรพระ
          7.มี วัด
          8.มี พระอุโบสถ
          นามธรรม สิ่งที่เป็นคำสอนต่าง ๆ
          1.หลักธรรมคำสั่งสอนต่าง ๆ
          2.ความเชื่อ
          3.ความศรัธา
   คำสอน;
      หลักของศาสนาหรือแก่นแท้ของศาสนาพุทธ มี 3ข้อ
          1. การทำดี
          2. การไม่ทำบาป
          3. การทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบาน
      หลักการรับศีลรักษาศีล 5
          1.การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
          2.การไม่ลักทรัพย์ไม่ขโมยสิ่งของ
          3.การไม่ประพฤติผิดในกามคุณในลูกเมียคนอื่น
          4.การไม่โกหกพูดปลดหรอกลวง
          5.การไม่เสพสิ่งของมึนเมา
     ปัจจัย 4 ของมนุษย์ 
          1.อาหาร
          2.เครื่องนุ่งห่ม
          3.ที่อยู่อาศัย
          4.ยารักษาโรค

      หลักธรรมะขันธ์ห้าข้อในเรื่องชีวิต
          1.รูป
          2.เวทนา
	  3.สัญญา
          4.สังขาร
          5.วิญญาณ
      สัมผัสอายาตะนะ 5 อย่างของมนุษย์
          1.รูป
          2.เสียง
          3.กลิ่น
          4.รส
          5.สัมผัส
      วิธีแห่งการสำเร็จปรินิพพาน ที่เรียกว่า 
          1.ทุกข์
          2.สมุทัย
          3.นิโรธ
          4.มรรค
      หลักในการทำงาน 4 ข้อเรียกว่า อิทิบาท4
          1.ฉันทะ
          2.วิริยะ
          3.จิตตะ
          4.วิมังสา
      หลักในการอยู่ร่วมกัน พรหมวิหาร 4
          1.เมตตา
          2.กรุณา
          3.มุฑิตา
          4.อุเบกขา
      การเสื่อม 4 ข้อของมนุษย์
          1.ลาภ      ก็เสื่อมลาภ
          2.ยศ       ก็เสื่อมยศ
          3.สรรเสริญ  ก็มีนินทา
          4.สุข       ก็มีทุกข์
      การสวดมนต์ไห้วพระสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า
          " นโมตัสสะ พระคะวะโต อะระหัสโต สัม มา สัมพุทธะสะ
          นโมตัสสะ พระคะวะโต อะระหัสโต สัม มา สัมพุทธะสะ
          นโมตัสสะ พระคะวะโต อะระหัสโต สัม มา สัมพุทธะสะ ."
         
      อีกบทหนึ่งของการสวดมนต์ ภาวนาไหว้พระคือ:
          อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา    พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
          สาวากขาโตภะคะวะตาธรรมโม    ธรรมมังนะมะสามิ
          สุปะติปันโนภะคะวะโต     สาวก กะสังโฆ    สังคังนะมามิ (กราบ 3 ครั้ง เบญจางคประดิษฐ์)

     สองบทดังกล่าวมาก็เพียงพอเบื้องต้นสำหรับการไหว้พระ 
     สวดมนต์ สองครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน  ทำทุกวันจะมีความสุขกายสบายใจ


      เกียวกับการทำความเข้าใจเรื่องทุกข์
        มีข้อความว่า:
           สิ่งที่ทำให้ทุกข์ มีด้วยกัน 3 ข้อ

             1. อนิจจัง
             2. ทุกขัง
             3. อนัตตา
                    
          อนิจจังคือความไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนแปรเปลี่ยนไป เช่นความจำ อายุ เหตุการณ์ ความเก่า
        ดังนี้ที่เรียกว่าอนิจจังมันเสื่อมไปเสื่อมไปตามเวลา
          ทุกขัง คือความ ทนได้ยากไม่สามารถทนไหวทนไม่ได้ก็บุบก็เปลี่ยนรูปไป
          อนัตตา คือความไม่มีตัวตนย่อมสลายไปแปลงไปเป็นอื่นกลับไปสู่ธาตุแท้ดังเดิมก่อนที่จะมาปรุงแต่ง
        เป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของ คือไม่ใช่ของเรา

           พระท่านกล่าวว่า ความไม่เที่ยงย่อมเป็นทุกข์, ความทนไม่ได้ก็เป็นทุกข์,ความไม่มีตัวตนก็เป็นทุกข์
       แม้เรารู้ดังนี้ก็ทำใจได้ยากเพราะไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ ย่อมทนไม่ได้ก็เป็นทุกข์ สรุปว่าคือทุกข์

         ไปเวบไซ้ท์ www.buddhanet.net คลิกที่นี่


กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่