ของดีจากวัดปทุมคงคา
     ให้
ด้วยความปรารถนาดี
   เป็นของขวัญ
ขออวยพรจากใจจริง
จงมีแต่ความสุขและความเจริญนิรันดร์

ของดีจากวัดปทุมคงคา
1.พระกิตติโสภณบพิตร
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
2.พระโชติธรรมบพิตร
จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้
3.พระอาจารยืสิริบพิตร
บุญอันโจร นำไปไม่ได้
4.พระธีรญาณบพิตร
ไม่ควรหวัง สิ่งที่ยังมาไม่ถึง
5.พระอุดมบพิตร
ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธรรม
6.พระสุเมธสบพิตร
ฝึกรักษาความดีของตน ดุจเกลือรักษาความเค็ม
7.พระจินตามยบพิตร
ผู้กินคนเดียวไม่ได้ความสุข
8.พระกิตติญาณบพิตร
ปราชญ์ได้โภคทรัพย์แล้วย่อมสงเคราะห์ญาติ
9.พระชินกรบพิตร
ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข
10.พระสุชาตบพิตร
ผู้ชนะ ย่อมก่อเวร
11.พระนิพยบพิตร
ผู้ประมาท เหมือนคนตายแล้ว
12.พระสุเมธบพิตร
ความละโมบ เป็นบาปแท้
13.พระปัญญาสิริบพิตร
สมาคมกับสัตตบุรุษ นำสุขมาให้
14.พระปัจฉิมปาลิโลกยบพิตร
นิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง
15.พระติสสวังสบพิตร
ความได้เป็นมนุษย์ เป็นการยาก
16.พระธรรมธรบพิตร
บุคคล ไม่ควรลืมตน
17.พระรตินะรบพิตร
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี
18.พระปิยสลบพิตร
ศรัทธา ตั้งมั่นแล้ว นำสุขมาให้
19.พระอโนมปุญญบพิตร
พึงชนะคนไม่ดี  ด้วยความดี
20.พระกตนาถบพิตร
ผู้มีปิติในธรรม  อยู่เป็นสุข
21.พระสัจจญาณบพิตร
เมตตาเป็น  เครื่องค้ำจุนโลก
22.พระสุมังคบพิตร
ผู้ประพฤติ ตามอำนาจจิต ย่อมลำบาก
23.พระยโสธรบพิตร
คนไม่เกียจคร้าน พึงนำความสงบใจ
24.พระโกวิทบพิตร
ควรทำแต่ความเจริญ อย่าเบียดเบียนเขา
25.พระยสลีบพิตร
ความจน เป็นทุกข์ในโลก
26.พระบุญญาคมบพิตร
ผู้โกรธเคือง ย่อมไม่เห็นธรรม
27. พระโรจนวังสบพิตร
ฆ่าความโกรธ ได้อยู่เป็นสุข
28.พระอมรรังสีบพิตร
ไม่ควรคำนึง ถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว
29.พระคุณากรบพิตร
กลิ่นของสัตตบุรุษ ย่อมไปทวนลม
30พระปัจฉิมญาณิกบพิตร
คนที่มีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจ
31.พระปัจฉิมเมธิกบพิตร
ความรัก(อื่น) เสมอด้วยตนไม่มี
32.พระชุติมุติตรบพิตร
ความไม่เบียดเบียน เป็นสุขในโลก
33.พระโชติญาณ บพิตร
ประโยชน์ล่วงเลยคนโง่ ผู้มัวถือกฤษ์
34.พระทีปวังสบพิตร
การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก
35.พระวชิรญาณบพิตร
ในยามคับขัน ย่อมต้องการคนกล้า
36.พระเขมสรณบพิตร
ผูเคารพ ย่อมมีผู้เคารพ
37.พระกันตสิริบพิตร
ปัญญา เป็นแส่งสว่างในโลก
38.พระโฆลคุณบพิตร
ร่างกายย่อยยับได้ แต่ชื่อเสียงไม่ย่อยยับ
39.พระโพธินันทบพิตร
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้
40.พระนิสภบพิตร
ความริษยา เป็นเหตุ ให้โลกฉิบหาบ
41.พระภัททจารีบพิตร
ความบริสุทธ์และความไม่บริสุทธ์มีเฉพาะตัว
42.พระชิโนรสบพิตร
คนได้เกียรติ เพราะความสัตย์
43.พระฌาณาสบบพิตร
คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก
44.พระโสภณจิตตบพิตร
ความดี ธรรมนั้นแล ดีกว่า
45.พระอัคคปุญญบพิตร
พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้
46.พระเขมรตบพิตร
ประโยชน์ ย่อมล่วงเลย คนหนุ่มผู้ทอดทิ้งงาน
47.พระฌาณลาภีบพิตร
เมื่อคอยระวังอยู่ เวรย่อมไม่เกิดขึ้น
48.พระบวรบพิตร
ผู้ให้ ย่อมผูกมิตรไว้ได้
49.พระโสภณคณบพิตร
ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า
50.พระอภิวังสบพิตร
พึงป้องกันภัย ที่ยังมาไม่ถึง
51.พระธรรมสุนทรบพิตร
ความประมาท เป็นทางแห่งหายนะ
52ใพระสิริโสภณบพิตร
ความยินดีในธรรม ย่อม ชนะความยินดีทั้งปวง
53.พระศรีกิตติคุณบพิตร
สหายเป็นมิตรของ คนที่มีความต้องการเกิดขึ้น
54.พระตโมนุทบพิตร
ความพร้อมเพียงของหมู่ เกิดสุข
55.พระธรรมานันทบพิตร
ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน
56.พระโสภิตบพิตร
ขณะ ย่อมล่วงท่านไปเสีย
57.พระวชิรวังบพิตร
ความรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ
58.พระสีลเสฎฐบพิตร
ละอายและเกรงกลัว รักษาโลกไว้ได้
59.พระญาณโสภณบพิตร
ทุกข์ ย่อมไม่ตกถึงผู้กังวล
60.พระรักขิตวังสบพิตร
ปัญญา เป็นรัตน ของนรชน
61.พระอุตรชยากรบพิตร
ศีล เป็นเยี่ยมในโลก
62.พระกิตติปัญญาบพิตร
ปราชญ์ พึงรักษาศีล
63.พระอมรบพิตร
คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร
64.พระอุบลบพิตร
การฝึกจิต เป็นความดี
65.พระอภิบุญญบพิตร
บุญ เป็นที่พึ่งของสัตว์ ในโลกหน้า
66.พระอานันทบพิตร
สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม
67.พระมานสบพิตร
คนโง่เขลาไม่ควรเป็นผู้นำ
68.พระอิทธิเดชบพิตร
ความกตัญญู  เป็นเครื่องหมาย แห่งคนดี
69.พระอาภานันทบพิตร
ใคร่ครวญก่อน แล้วจึงทำดีกว่า
70.พระคุณังกรบพิตร
คบคนใด ก็เป็นเช่นนั้นแล
71.พระวีรกิตตบพิตร
ผู้มีปัญญา พึงรักษาศีล
72พระคุณากรบพิตร
วัยย่อมผ่านพ้นไป เหมือนขณะทีเดียว
73.พระอาภากรบพิตร
พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกธ
74.พระชยทัสสีบพิตร
อำนาจ เป็นใหญ่ในโลก
75.พระชัยมงคลบพิตร
เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น
76.พระฐิติสนธิบพิตร
" -------------------"
77.พระชตสบพิตร
ความดีอันคนดีทำได้ง่าย
78.พระญาณเมธีบพิตร
คนอ่อนแอ ก็ถูกเขาดูหมิ่น
79.พระชนาสบพิตร
พึงละเว้นบาป ทั้งปวง
80.พระโชติวรบพิตร
จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้
81.พระญาณธรบพิตร
คนขยัน ย่อมไม่พร่าประโยชน์ซึ่งถึงตามกาล
82.พระอภินันทบพิตร
ความผิดของผูอื่นเห็๋นง่าย ของตนเห็นยาก
83.พระวรญาณบพิตร
ความสัตย์ แล เป็นวาจาไม่ตาย
84.พระสุทธิญาณบพิตร
ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท
85.พระธีรวรบพิตร
ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย
86.พระปทุมวรบพิตร
ผู้มีตนฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้ยาก
87.พระวิโรจนกิตติบพิตร
ผู้แพ้ ย่อมนอนเป็นทุกข์
88.พระวรญาณาบพิตร
คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาแลประเสริฐสุด
89.พระธรรมวรบพิตร
จงเตือนตนด้วยตัวเอง
90.พระปภัสสรบพิตร
ไพรี อยู่ในที่ใด บัณฑิต ไม่ควรอยู่ที่นั้น
91พระจิตตานุรักษ์บพิตร
ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
92.พระปุรัตกิมเบนถบพิตร
สติจำปรารถนา ในที่ทั้งปวง
93.พระปุรัตกิมฐคุณบพิตร
ผู้มีสติ ย่อมได้รับความสุข
94.พระนริสสรบพิตร
อย่ามัวประกอบ ความประมาท
95.พระปรุณฑริกบพิตร
สัตตบุรุษย่อมขจร ไปทั่วทิศ
96.พระธีรังกรบพิตร
ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ
97.พระกืตติสารบพิตร
หากพึงทำบุญไซร้ ควรทำบุญนั้นบ่อยๆ 
98.พระอิสสรเดชบพิตร
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
99.พระสินทบพิตร
ความอดทน ห้ามไว้ซึ่งความผลุนผลัน
100ใพระวิสารท บพิตร
บัณฑิตย่อม สรรเสริญ ความไม่ประมาท
101.พระวชิรญาโณภาสบพิตร
ผู้ประพฤติธรรม ไม่ไปสู่ทุคติ
102.พระนันทบพิตร
ไฟเสมอ ด้วยราคะไม่มี
103.พระอกิญจนบพิตร
โภคทรัพย์ ย่อมฆ่าคนที่มีปัญญาทราม
104.พระรตนโชติบพิตร
ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข
105.พระอิทธโยภาสบพิตร
ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาป ไม่มีในโลก
106.พระชยานันทบพิตร
ศรัทธาความเชื่อ  เป็นเพื่อนสองของคน
107.พระปัญญาวชิรบพิตร
ศีลนำสุขมาให้  ตราบเท่าชรา
108.พระญาณเมธีบพิตร
ทรัพย์สักนิด ก็ติดคนตาย ไปไม่ได้
109.พระปุรัตถิมปาลิไลยกบพิตร
เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุขคติเป็นอันหวังได้
110.พระโกมุทบพิตร
ความอยาก ละได้ยากในโลก
111.พระสุทัสสีบพิตร
แม่น้ำ เสมอด้วยตัญหาไม่มี
112.พระปโมทิตบพิตร
เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้
113.พระสุมนบพิตร
สิ่งที่ทำแล้ว ทำคืนไม่ได้
114.พระคปสีลบพิตร
ความดี อันคนชั่วทำยาก
115.พระอิทธิญาณบพิตร
การไม่ทำบาป นำสุขมาให้
116.พระจิรสุกรบพิตร
ชนะตน นั้นแหละเป็นดี
117.พระนิสภบพิตร
คนฉลาด ย่อมทำจิตของตนให้ซื่อตรง
118.พระโลกนาถบพิตร
ชนะที่กลับแพ้ ชนะนั้นไม่ดี
119.พระธรรมทัสสีบพิตร
ไม่ควรไว้ใจ คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
120.พระธรรมวิชิตบพิตร
คนฉลาด ย่อมละบาป
121.พระโรจนญาณบพิตร
ความผิด เสมอด้วยโทสะไม่มี
122.พระอุตตมวัสบพิตร
ปัญญาเทียว ประเสริฐกว่าทรัพย์
123.พระทักขิณทิวังกรบพิตร
ปราชญ์กล่าวว่า ชีวิตนี้น้อยนัก

[กลับไปหน้าเริ่มต้น]