www.derlarrubiz.com

เครื่องพิมพ์ ระบบพ่นฉีดหมึกต่อเนื่อง Continuous Ink Jet Printer

กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่

	เครื่องพิมพ์วันที่ วันผลิต วันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์	
	(Ink Jet Printer / type : Continuous Ink Jet Printer)
วิวัฒนาการของการพิมพ์วันผลิตวันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์จากอดีตสู่ปัจจุบันมีวิธีการที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีตั้งแต่การใช้กระดาษกาว
ปิดลงบนบรรจุภัณฑ์ การใช้แม่พิมพ์ตัวอักษรโลหะ ชนิดตอกด้วยค้อนการใช้เครื่องปั๊มตัวอักษรโลหะชนิดต่อเนื่อง การใช้ตรายาง ส่วนใหญ่
ในอดีต จะเป็นการพิมพ์แบบสัมผัสชิ้นงาน เมือไม่นานมานี้มีเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาเช่น การพิมพ์โดยลำแสงเลเซอร์ การพิมพ์แบบ พ่นฉีดหมึก
(Ink Jet Printer) ซึ่งเป็นการพิมพ์แบบไม่สัมผัสชิ้นงาน (non impact) การใช่้ ระบบฉีดหมึกมี 2 แบบ คือการพิมพ์แบบหัวหมึก ดอท เมทริกซ์
 ที่มีการวางปืนเรียงเปฺ็นแถวแนวตั้ง กับอีกแบบ จะเป็นระบบการฉีดพินหมึกแบบต่อเนื่อง (Continuous Ink Jet Printer) ซึ่งในบทความนี้
จะได้อธิบายในเรื่องนี้นั่นเอง
	จากข้อมูลในวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และผลงานวิจัยในต่างประเทศ และการได้ใช้งานจริงกับเครื่องพิมพ์ ชนิดฉีดหมึกต่อเนื่อง
จึงจะได้นำหลักการ ในการพิมพ์มาเขียนพอให้ได้คิดถึงหลักการเบื้องต้นและเทคนิดของเครื่องพิมพ์ชนิดนี้
           การฉีดหมึกต่อเนื่องคือการฉีดหมึกด้วยปืนฉีดหมึกที่มีรูฉีดหมึก เรียกว่า แผ่นNozzle ขนาดจะเล็กมาก ประมาณ 50 ไมโครเมตร (uM)
ดูจากรูปจำลองหัวของเครื่องพิมพ์ โดยจะมีส่วนประกอบดังนี้
1.) ปืนฉีดหมึก
2.) แท่งโลหะติดตั้ง Piezoelectric Transducer การสั่นจะทำให้หมึกพิมพ์ที่ฉีดออกมาแตกตังแยกจากกัน ออกมาเป็นเม็ดหมึก 38,000เม็ดหมึกต่อวินาที
3.)Nozzle แผ่นโลหะบาง เจาะรูเพื่อให้หมึกฉีดออกมาจากปืนฉีดหมึก ขนาดประมาณ 50 ไมคร่อน
4.)ขั้วป้อนประจุไฟฟ้าให้เม็ดหมึก (แรงดันไฟฟ้าประจุ 0 - 300 โวลท์
5.)หลอดไฟ สโตโบรสโคป (Stoboscope) แสงไฟกระพริบเท่ากับจำนวนเม็ดหมึก หรือกระพริบ 38,000 ครั้งต่อวินาที
6.)ขั้วตรวจจับประจุเม็ดหมึก (Phase Sensor)
7.)แผ่นเบี่ยงเบนเม็ดหมึก (Field Plate)
8.)ท่อรองรับเม็ดหมึก (catcher) , ซึ่งเม็ดหมึกที่ไม่ได้ฉีดออกไปจำถูกฉีดลงท่อ Catcher นี้และจะมีแรงดันลบ (Vacuum) หมึกจะถูกดูดกลับไปยังถังหมึก
      	การสร้างตัวอักษรภาษาที่เราอ่านออก จะมีการเบี่ยงเบนเม็ดหมึก ออกมาที่ขนาด ตัวอักษร ความสูง 7 - 15 เม็ดหมึกในแนวตั้ง โดยจะให้หมึกเรียง
แต่ละเม็ดในแนวตั้ง โดยการเบี่ยงเบนระหว่าง แผ่นเบี่ยงเบน และจะเริ่ม แถวต่อไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นตัวอักษรภาษาที่เราอ่านเข้าใจ  การเรียงเม็ดหมึก
จะวางเรียงเป็นราง( Tram) ต่อๆ กันไป ดังภาพตัวอย่าง

บริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ ที่ใช้ในการพิมพ์วันที่ ผลิต วันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ ที่มีศูนย์บริการในประเทศไทยคือ
1.)บริษัทIMAJE ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันร่วมทุนกับ Markem เป็นบริษัทใหม่ ชื่อ Markemimaje

ลิงค์ไปเวบไซด์ markemimaje.thailandpages,com

คลิกที่นี่

2.)บริษัทVideojet ประเทศอเมริกา สำหรับในประเทศไทยมีผู้ให้บริการชื่อ TOMCO Automation Machinery Co.,Ltd.

ลิงค์ไปเวบไซด์ Tomco Automatic Machinery Co.,Ltd.

คลิกที่นี่

3.)บริษัทEBS Inkjet ประเทศเยอรมันนี สำหรับในประเทศไทยมีผู้ให้บริการชื่อ THAMAVIT HI-TECH SUPPLIES CO.,LTD.

ลิงค์ไปเวบไซด์ THAMAVIT HI-TECH SUPPLIES CO.,LTD.

คลิกที่นี่

4.)บริษัท Hitachi Ink Jet Printer ประเทศญี่ปุ่น สำหรับในประเทศไทยมีผู้ให้บริการชื่อ Thai Polymer Supply Co.,Ltd.

ลิงค์ไปเวบไซด์ Thai Polymer Supply Co.,Ltd.

คลิกที่นี่

5.)บริษัท EC JET สำหรับในประเทศไทยมีผู้ให้บริการชื่อ Thai Inkjet Technology Co.,Ltd.(NAnasupplier)

ลิงค์ไปเวบไซด์ Thai Inkjet Technology Co.,Ltd.

คลิกที่นี่

6.)แบรนด์ DOCOD สำหรับในประเทศไทยมีผู้ให้บริการชื่อ Pos Tec Biz Co.,Ltd.

ลิงค์ไปเวบไซด์ Pos Tec Biz Co.,Ltd. (PSTBiz group : Singapore)

คลิกที่นี่

7.)แบรนด์ DOCOD สำหรับในประเทศไทยมีผู้ให้บริการชื่อ Imark Engineering Co.,Ltd.

ลิงค์ไปเวบไซด์ Imark Engineering Co.,Ltd.

คลิกที่นี่

8.)แบรนด์ Keyence สำหรับในประเทศไทยมีผู้ให้บริการชื่อ Keyence

ลิงค์ไปเวบไซด์ Keyence

คลิกที่นี่

กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่

 
     Ink jet printer / non Impact printer / continuous Ink Jet Printer / code, date, printing on packaging of manufacturing products