www.derlarrubiz.com

เวบไซด์ แนวคิดเรื่องการผลิตแก๊สชีวะภาพ Bio Gas Concept


พลิกกลับไปหนึ่งหน้า

คลิกที่นี่

แนวคิดเรื่องการผลิตแก็สชีวภาพจากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบ

คำนำ 
ในการนำกลับมาใช้ใหม่ของน้ำเสียที่มาจากการผลิต ที่มีวัตถุดิบทางการเกษตร เช่นมันสำปะหลัง หรือ กากอ้อย  หรือ ผลไม้  โครงการสามารถทำโครงการ คาร์บอนเครดิตได้
เพื่อให้โรงงานอื่น (อาจเป็นโรงงานในต่างประเทศ )  ที่มี ค่าการปล่อยก๊าซของเสีย หรือ ก๊าซเรือนกระจก ในปริมาณที่เกินกว่าพื้นที่ของโรงงานเดิม  ตามกำหนดของกฎหมายในประเทศนั้น
สามารถเข้าซื้อ คาร์บอนเครดิตในต่างประเทศ เช่นไทยแลนด์ได้ และก็สามารถเพิ่มกำลังการผลิตในโรงงานเดิมนั้นได้โดยไม่ต้องขยายพื้นที่โรงงาน เป็นต้น
	แนวคิดในการทำแก็สชีวภาพ หรือชีวมวล  โดยนำน้ำเสียที่มีส่วนผสมของ คาร์บอน จากเศษผลผลิตทางการเกษตร มาผลิตเป็นแก็ส โดยเติม กรด (สารเคมี อาจจะเป็น กรดซัลฟูริก)
ให้มีความเป็นกรด ตามมาตรวัด ที่ 6.0 ph  แล้วอัดโดยปั๊มแก๊ส ไปเก็บในถังบรรจุขนาดใหญ่เพื่อนำไปป้อนให้เครื่องผลิตไฟฟ้าชนิดเทอร์ไบน์ หรือ นำไปต้มน้ำเพื่อใช้ไอน้ำในการผลิต
หรือ อื่น ๆ

คลิกที่นี่


เซลล์ cellกดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับไปหนึ่งหน้า

พลิกกลับไปหนึ่งหน้า

คลิกที่นี่


กลับไปที่หน้าเริ่มต้น

คลิกที่นี่